มูลนิธิซิสเตอร์
(Center For Transgender)
“ มูลนิธิที่ทำงาน โดยสาวประเภทสองเป็นผู้นำหลักในกำรดำเนินงาน “

“ซิสเตอร์” มูลนิธิให้คำปรึกษาและให้บริการสำหรับสำวประเภทสองโดยตรงแห่งแรกในประเทศไทย หรือรู้จักกันในนาม ศูนย์ซิสเตอร์พัทยา ศูนย์กิจกรรมสาวประเภทสองก่อตั้งเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2547 โดยมูลนิธิพีเอสไอ (ประเทศไทย) PSI หรือ Population Services International ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรและยังเป็นองค์กรแรกที่ทำงานกับสาวประเภทสองอย่างจริงจังซึ่งได้จัดตั้งขึ้นด้วยเงินบริจาคและเงินสนับสนุนจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคก์การพัฒนาระหว่างประเทศของอเมริกา (USAID)

โดยเน้นในเรื่องของสุขภาพของสาวประเภทสองเป็นหลัก

เพราะสาวประเภทสองเป็นกลุ่มที่เปราะบางอีกทั้งยังมีความเสี่ยงสูง
ในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านสุขภาพทางเพศ สิทธิทางเพศและสิทธิมนุษยชน

ดังนั้น มูลนิธิPSI (ประเทศไทย) จึงได้มาทำการเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับสาวประเภทสองในประเทศไทยเป็นประเทศแรก

Slogan Sisters

“Fulfilling your needs, enhancing your life”
“ตอบสนองความต้องการ และเติมเต็มชีวิตคุณ”

Vision Sisters

“ซิสเตอร์” เป็นองค์กรแห่งความดีเยี่ยมที่มุ่งมั่นพัฒนาต้นแบบบริการที่เป็นมิตร เพื่อตอบสนองความต้องการของสาวประเภทสอง ให้มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักสิทธิมนุษยชน

Read more

ฐิติญานันท์ หนักป้อ

ผู้อำนวยการ/ประธานมูลนิธิซิสเตอร์

2017 – ปัจจุบัน

ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการมูลนิธิซิสเตอร์พัทยา (สำนักงานใหญ่)

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

Watcharapong Wongmoi

ผู้จัดการมูลนิธิซิสเตอร์ ศูนย์ระยอง

มาตรฐานเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ได้รับการรับรองหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพด้านเอชไอวี และโรคที่เกี่ยวข้อง

ระดับเพชร

ผ่านการประเมินคุณภาพระดับเพชรจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

คุณภาพ

อบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่อยู่เสมอ เพื่อคุณภาพการให้บริการ

เจ้าหน้าที่ประจำมูลนิธิซิสเตอร์ ศูนย์ระยอง

Watcharapong Wongmoi

ผู้จัดการมูลนิธิซิสเตอร์ศูนย์ระยอง

Puntree Kumwong

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

Supakkaporn Randon

หัวหน้าศูนย์กิจกรรม/ให้คำปรึกษา

Pattarin Plailaharn

เจ้าหน้าที่ DIC

Somkoun Kongdee

เจ้าหน้าที่แคร์/ซัพพอร์ต

Pakkapon lertpanyawut

เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา/ออนไลน์

Ponlawat Tamkaew

เจ้าหน้าที่ข้อมูล